Acerca de

Poster1.jpeg

โครงการ AFON DeFi Port

เป็นการฝากลงทุน DeFi ใน Port ของ AFON เน้นการลงทุนใน DeFi ด้วย USDT ที่ให้ผลตอบแทน 80-100% APY (Annual Percentage Yield) เป็นการให้ผลตอบแทนที่สูง และมีระดับความเสี่ยงที่สูง (ตามธรรมชาติของระบบ DeFi) ถึงแม้ว่าผู้ดูแลจะคัดเลือก DeFi Platform ที่มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยความรู้เและประสบการณ์ที่มี และใช้ Hardware Wallet เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงในความเสียหายแก่ Port ผู้เข้าร่วมโครงการควรต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การเข้าร่วมโครงการถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในความเสี่ยงและเต็มใจยอมรับความเสี่ยง ความเสียหายจากเหตุสุดวิสัยอันไม่ได้เกิดจากผู้ดูแล Port ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่นำเอามาเป็นเหตุให้ผู้ดูแล Port ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

เหมาะกับผู้ที่สนใจอยากลงทุนใน DeFi ที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ทำไม่เป็น หรือไม่มีเวลาดูแล DeFi Port ต้องการให้มีคนช่วยดูแลให้

3 ขั้นตอนง่ายๆ

 1. กรอกแบบฟอร์มสมัคร แสดงความจำนงค์ (ด้านล่าง)

 2. โอน USDT เข้า Port

  • ​Waves: 3PAug6Fr6tZ8S75XMcCQPywcS7aYyzEuBWx

  • ERC20: 0x03BBEBe8AEf4CaB130ccdA1d32B2fDA54604d304

 3. รอรับปันผลเป็น USDT ทุกสิ้นเดือน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. 1,000 USDT ต่อกอง (ลงกี่กองก็ได้)

 2. ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (​เหมือนฝากประจำ)

 3. รับผลตอบแทนทุกสิ้นเดือนเป็น USDT

 4. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ โอนยอดเงินต้นคืน หากไม่ประสงค์จะฝากต่อ

 5. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Port ตลอดเวลาได้จากใน Blockchain

 6. ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทน

  • เงินต้น 1,000 USDT = 32,700 บาท

  • อัตราผลตอบแทน 100% APY หรือ 8.33% ต่อเดือน = 2,725 บาท
   (ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนเป็นไปตามที่เกิดขึ้นจริงบน DeFi platform)

  • ค่าดูแล Port 15% ของผลตอบแทน = 408.75 บาท (=1.25% ของเงินต้น)

   • แบ่งทำบุญ 10% ของค่าดูแล Port = 40.88 บาท

  • ยอดรับผลตอบแทน(ปันผล)ในเดือนนั้น = 2,725-408.75 = 2,316.25 บาท

 7. ผู้ร่วมโครงการมีหน้าที่สำแดงรายได้และยื่นภาษีจากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยตนเอง

แบบฟอร์มร่วมโครงการ

จำนวนที่จะร่วมโครงการ ให้ใส่เป็น 1,000 2,000 3,000 USDT

USDT

ร่วมทำบุญแต่ละเดือนในอัตรากี่ % ของผลตอบแทน

%

เกิดความผิดพลาด

กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรุณาโอนเหรียญเข้า Port ภายใน 24 ช.ม.